Ga naar de inhoud

Stichting Duurzaam Repareren


De stichting Duurzaam Repareren is een non-profit organisatie.Functie
De functie van Duurzaam Repareren is bedrijven te toetsen op een set van relevante eisen op gebied van duurzaamheid. Met deze toetsing wordt, op gebied van duurzaamheid, het kaf van het koren gescheiden en kan de klant voor een duurzaam autobedrijf kiezen.
Er kan dus niet één op één gesteld worden dat een bedrijf duurzamer gaat werken, wanneer hij zich bij Duurzaam Repareren aansluit. Het is immers mogelijk dat het bedrijf al heel duurzaam werkte voor de certificering. Het enige verschil is dat deze duurzaamheid nu objectief getoetst wordt en het bedrijf hiervoor de erkenning krijgt. Het is dus voor externe partijen en klanten ook duidelijk dat het bedrijf een duurzame bedrijfsvoering heeft.
In de praktijk komt het zelden voor dat een bedrijf zich, op gebied van duurzaamheid, niet kan verbeteren. Maar het voldoen aan de eisen is voor de ene bedrijf eenvoudig en voor het bedrijf dat nog niet veel aandacht voor duurzaamheid heeft gehad, een behoorlijk kunststuk.

Duurzaam Repareren heeft dus een strikt toetsende functie. Wij zien dit als een soort van jaarlijks ‘examen’, waarbij wij bij een goed resultaat het diploma (certificaat) mogen uitreiken.Hulp
Om de rol van Duurzaam Repareren zuiver te houden, vervult men geen adviesrol. Natuurlijk zal men toelichting geven op eventuele afkeurpunten. Op welke punten voldoet men niet en wat moet er gebeuren om wel te voldoen? Maar, dit mag niet als een adviesfunctie worden beschouwd.
Hierbij kan het vergelijk worden getrokken met het rijexamen. Het is niet voor niets dat de rijschool en het CBR gescheiden organisaties zijn.

Je kan niet de opleiding geven én het examen afnemen.Marktwerking
Met het keurmerk Duurzaam Repareren zijn duurzame bedrijven voor de consumenten en professionele opdrachtgevers (verzekeraars, leasemaatschappijen, etc.) herkenbaar. Men weet met wie men zaken kan doen.
Met het objectief toetsen (audit) en herkenbaar maken (certificering) stopt de rol van Duurzaam Repareren. Men heeft beslist geen rol in welke bedrijven en klanten zaken doen.

Juist vanwege de objectiviteit is het een vereiste dat men geen rol in het competitieve veld vervult.
Wel is het zo dat steeds meer consumenten er de voorkeur aan geven naar een duurzaam bedrijf te gaan. In deze sensibilisering kunnen de partners en initiators van Duurzaam Repareren een rol vervullen.


Eindtermen
Duurzaam Repareren beheert dus het toetsingsapparaat en de toetsingssystematiek. Het is dan essentieel dat deze toetsing plaatsvindt op basis van de juiste en relevante criteria. De geloofwaardigheid van het keurmerk valt of staat bij het draagvlak voor de toetsingscriteria in het algemeen maatschappelijk verkeer en de klanten/ opdrachtgevers in het bijzonder.
Om die reden worden bij Duurzaam Repareren de criteria (de eindtermen) door een College van Deskundigen beheert waarin de klanten en opdrachtgevers zijn vertegenwoordigd.
Hiermee is het draagvlak gelegd, maar nog niet de relevantie. Natuurlijk kan men stellen dat ‘wat de klant graag wil’ relevant genoeg is, maar het moet natuurlijk ook onderbouwd ‘hout snijden’.

Houtsnijdend
In beginsel wil Duurzaam Repareren niet controleren of reguleren, wat door de wetgever al is geregeld. Helaas is het zo dat er soms voor belangrijke zaken, zoals de gezondheid van de medewerker, wel zaken bij wet zijn geregeld, maar er hierop niet gecontroleerd wordt. Duurzaam Repareren heeft criteria opgenomen die in deze omissies voorziet.
Op basis van de CLP-methodiek (1272/2008/EC) worden producten die schadelijk zijn voor het milieu of de medewerkers geweerd. Als vuistregel hanteert men de SVHC (Substances of Very High Concern).
Wanneer het onontkoombaar is dat er schadelijke middelen worden gebruikt, dan ziet de certificering toe op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) volgens de Reach-normering (1907/2006/EC).
Duurzaam Repareren doet op gebied van milieuvriendelijkheid nog een extra stap. Naast eerder genoemde criteria wordt ook de SIN-list gehanteerd. Dit is een lijst van ongewenste chemische stoffen die wordt opgesteld door de NGO’s (zoals Green Peace, WNF, etc).

Specifieke zaken als HFK’s en HCFK’s komen aan de orde (broeikasgassen), bijvoorbeeld bij koelsystemen. Maar ook t.a.v. bijvoorbeeld de vluchtigheid (VOS, 2004/42/EG) van lakken.
Uiteraard wordt er ook toegezien op een goede verwerking van afval en waar mogelijk de recycling.
Het eisenpakket van Duurzaam Repareren sluit naadloos aan op (Europese) wetgeving, de visie van de NGO’s op de chemie, de noodzakelijke maatregelen t.b.v. de gezondheid van de medewerkers en bestaande kwaliteitsstandaarden, zoals BSI, Kite, Iso, etc.

Samenvatting
Wat is Duurzaam Repareren wel en wat is het niet? Wij geven u een opsomming, Duurzaam Repareren:

  • Is geen adviesbureau, al kan het examen (de audit) u inzicht bieden waar de bedrijfsvoering kan worden verbeterd;

  • Maakt uw bedrijf niet a priori duurzamer. Bij veel bedrijven is dit wel het geval, maar bij een bedrijf dat in alle haarvaten al duurzaam werkt, zal het slechts zo zijn dat dit nu objectief wordt vastgesteld en bevestigd;

  • Brengt u niet bij uw (potentiële) klanten binnen. Wij verstrekken u uw diploma, maar u zult zelf moeten gaan solliciteren. Bedenk hierbij dat u zonder dit diploma steeds vaker niet eens voor een gesprek zal worden uitgenodigd;

  • Een examen afneemt op basis van relevant criteria, die aansluiten op de wereldwijde norm en bij de wensen van klanten en opdrachtgevers.


Terug naar de inhoud